V září odhalila ČOI tři nevyhovující vzorky PHM

26 října 2016, 18:23

V měsíci září uskutečnila Česká obchodní inspekce pravidelný odběr a kontrolu vzorků pohonných hmot. Z celkového počtu 215 vzorků nevyhověly jakostním požadavkům tři. Oproti měsíci srpnu je to mírné zhoršení. Zákaz prodeje byl uložen více než na 6.500 litrů PHM v celkové hodnotě téměř 151.000 korun.

 Česká obchodní inspekce sledovala i v měsíci září kvalitu a jakost pohonných hmot u čerpacích stanic na celém území republiky. Předmětem kontroly byl automobilový benzín, motorová nafta, LPG, CNG a Etanol E85. Kontrola byla prováděna formou odběrů vzorků a laboratorních rozborů.

Z celkového počtu 215 vzorků pohonných hmot nevyhověly požadované jakosti v měsíci září 3 vzorky, což představuje 1,4 %. Česká obchodní inspekce uložila ve dvou případech zákaz prodeje pohonných hmot a to konkrétně na 4.256,92 litrů automobilového benzinu v hodnotě 122.599,29 korun a 2.247 litrů LPG pro pohon v hodnotě 27.862,80 korun.

Automobilový benzín
V měsíci září 2016 bylo Českou obchodní inspekcí odebráno a kontrolováno celkem 81 vzorků automobilových benzinů. Z tohoto počtu odebraných vzorků nesplnil 1 vzorek jakostní požadavky příslušné technické normy. Kontrolovaný vzorek nevyhověl v jakostním parametru „Tlak par“. Naměřená hodnota tohoto jakostního parametru byla 78,5 kPa (maximální hodnota při zahrnutí nejistoty měření 62,0 kPa).

Motorová nafta
Ve sledovaném období bylo Českou obchodní inspekcí odebráno a kontrolováno celkem 106 vzorků motorové nafty. Z tohoto počtu odebraných vzorků nesplnil 1 vzorek jakostní požadavky příslušné technické normy. Kontrolovaný vzorek nevyhověl v jakostním parametru „Bod vzplanutí“. U tohoto vzorku byla neměřena hodnota 47,5°C (minimální hodnota při zahrnutí nejistoty měření 53,0°C).

LPG pro pohon
Česká obchodní inspekce v tomto měsíci odebrala a kontrolovala celkem 24 vzorků LPG pro pohon. Z tohoto počtu odebraných vzorků nevyhověl 1 vzorek požadavkům příslušné technické normy. Vzorek nevyhověl v jakostním parametru „Síra“. Naměřená hodnota tohoto jakostního parametru byla 96,0 mg/kg (maximální hodnota při zahrnutí nejistoty měření 71,0 mg/kg).

Biopaliva v pohonných hmotách
Ve sledovaném období byl kontrolován obsah methylesterů mastných kyselin u 106 vzorků motorové nafty. Obsah ethanolu v automobilových benzinech byl zkontrolován u 81 vzorků. Laboratorními rozbory nebylo zjištěno překročení přípustné horní hranice obsahu biosložek u odebraných vzorků sledovaných motorových paliv.

Závěr
Oproti měsíci srpnu 2016 bylo zjištěno zhoršení u odebraných vzorků automobilových benzinů z  0,0% na 1,2% a LPG pro pohon z 0,0% na 4,2%. Na stejné úrovni 0,9 %. byly kontrolované vzorky motorové nafty. V celkovém hodnocení a porovnání jakosti odebraných vzorků pohonných hmot bylo v měsíci září 2016 v porovnání s měsícem srpen 2016 zaznamenáno zhoršení z 0,4% na 1,4%.

Vzorky směsného paliva (SMN 30) a FAME nebyly v měsíci září odebrány.

Související články

Jakost motorových paliv opět s minimem závad
Jakost motorových paliv opět s minimem závad

V průběhu března odebrala Česká obchodní inspekce u čerpacích stanic na celém území republiky celkem 194 vzorků pohonných hmot, z nichž nevyhověly jakostním parametrům stanoveným příslušnou technickou normou pouze 3 vzorky motorové nafty. Ve dvou případech se jednalo o tzv. nedbalostní odchylky, jejichž důsledkem byl nižší bod vzplanutí, a ve třetím případě bylo zjištěno závažné […]

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!