Zásady ochrany osobních údajů

§1
Úvod

Tyto Zásady ochrany osobních údajů (dále jen „zásady”) obsahují informace o zpracování Vašich osobních údajů níže uvedeným správcem a informace o používání cookies.

§2
Zpracování osobních údajů

Vzhledem k tomu, že od 25. května 2018 se uplatňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) (Úřední věstník EU L ze dne 4. května 2016), Vám na základě čl. 13 GDPR dále poskytujeme informace o zpracování osobních údajů, které jste nám poskytli.

I – Správce

Správcem Vašich údajů je Małgorzata Franke, zapsaná do centrálního rejstříku Ústřední evidence a informace o hospodářské činnosti, podnikající jako MotoFocus Małgorzata Franke na adrese ul. Za Dębami 3, 05-075 Warszawa, NIP (daňové identifikační číslo) PL5251049153, identifikační číslo REGON 011752326 a e-mailovou adresu ado@motofocus.pl  (dále jen „ADO”).

II – Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Na pověřence pro ochranu osobních údajů se můžete obracet na e-mailové adrese iod@motofocus.pl  a také písemně na adrese ul. Za Dębami 3, 05-075 Warszawa. Na pověřence pro ochranu osobních údajů se můžete obracet se všemi záležitostmi, které se týkají zpracování Vašich údajů, zejména ve věci uplatnění Vašich práv.

III – Účely, kategorie údajů a základy pro zpracování

Vaše údaje zpracováváme pro následujících účely:

 1. Jste-li odběrateli našeho newsletteru, údaje zpracováváme za účelem zasílání na Vaši e-mailovou adresu informací o zajímavých událostech v oboru, průzkumech trhu, novinkách a také akcích našich partnerů z automobilového odvětví – jedná se o zpracování údajů na základě oprávněného zájmu správce (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR), který zahrnuje propagaci jeho obchodních partnerů, a na základě Vašeho souhlasu se zasíláním těchto informací v souladu s čl. 10 zákona o poskytování služeb elektronickou cestou – údaje zahrnují Vaše jméno a příjmení a e-mailovou adresu.
 2. Správa stránek na základě oprávněného zájmu správce (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR), který zahrnuje řádné fungování stránek – údaje zahrnují IP adresu, údaje o příslušné relaci, údaje o prohlížeči – tyto údaje se shromažďují automaticky.
 3. Zajištění bezpečnosti stránek a ostatních uživatelů – na základě oprávněného zájmu správce (čl. 6 odst. 1 písm. f), který zahrnuje zajištění bezpečnosti stránek a uživatelů – jedná se o automaticky shromažďovanou IP adresu, název prohlížeče, typ prohlížeče, typ operačního systému.
 4. Zobrazování reklam na Vašich zařízeních dle Vašich preferencí a zájmů – na základě Vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR) – údaje zahrnují stránku, kterou jste navštívili, a aktivitu natéto stránce. Legitimní zájmem ADO je marketing produktů a služeb partnerů ADO.
 5. Splnění zákonných povinností vyplývajících z GDPR, které se týkají uplatňování Vašich práv a související archivace Vašich žádostí, které jste nám poslali, nebo poskytování informací o ohrožení Vašeho soukromí (čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR) – údaje zahrnují jméno, příjmení, e-mailovou adresu, typ žádosti, údaje o vyřízení žádosti, popis události, která představuje porušení, určení vlivu tohoto porušení na práva a volný pohyb fyzické osoby, popis uskutečněných opatření.

IV – Příjemci údajů

 1. Vaše osobní údaje mohou být poskytovány společnosti, která zajišťuje hosting, a také veřejným nebo soukromým subjektům, jestliže bude taková povinnost vyplývat z obecně platných právních předpisů.
 2. Za účelem zobrazování reklam na Vašich zařízeních, které jsou přizpůsobené Vašim preferencím, používáme adserver firmy Gemius. V souvislosti s tím můžeme předávat údaje subdodavatelům technických služeb týkajících se přizpůsobení reklam, jestliže bude zajištěn soulad s GDPR a budou dodrženy účely zpracování údajů.
 3. Pro zobrazování reklamy na Vašich zařízeních v rámci remarketingu používáme pixel Facebook, a v souvislosti s tím jsou Vaše osobní údaje zpracovávány společností Facebook Ireland Ltd, která bude správcem Vašich údajů.
 4. Jestliže jste odběrateli našeho newsletteru, který obsahuje informace o zajímavých událostech v odvětví, tržních průzkumech, novinkách a také akcích našich partnerů z automobilového odvětví, budou Vaše osobní údaje poskytovány subjektu, který zajišťuje e-mail marketing, a také subjektu, který zajišťuje správu internetových stránek a připravuje a rediguje obsah, který se na nich zobrazuje.

IV – Délka uchovávání údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po následující dobu:

 1. Údaje zpracovávané k tomu, abychom Vám mohli posílat informace o novinkách, akcích našich partnerů z automobilového odvětví a také o zajímavých událostech a aktualitách v odvětví – do doby sdělení nesouhlasu nebo deaktivaci newsletteru – příslušný odkaz je uveden v každé
  e-mailové zprávě.
 2. Analýzy Vaší aktivity na stránkách – do doby, než budou tyto údaje pro nás nevyužitelné. V  případě Google Analytics se údaje uchovávají po dobu 14 měsíců a poté jsou automaticky smazány.
 3. Správa stránek – do doby, než budou tyto údaje pro nás nevyužitelné.
 4. Zajištění bezpečnosti stránek a uživatelů – do doby, než budou tyto údaje pro nás nevyužitelné.
 5. Zobrazování reklamy přizpůsobené Vašim potřebám na Vašich zařízeních a tvorba Vašeho profilu – dokud nevznesete námitku. Údaje se uchovávají po dobu 3 let, a pak, mj. pro účely ochrany soukromí uživatelů internetu, jsou vzorkované (odstraňuje se 31 záznamu z 32), což umožňuje je využít pro statistické účely a zároveň zajistit práva a svobodu osob, jejichž údaje jsou zpracovávány, splnit zákonné povinnosti vyplývajících z GDPR týkající se Vašich práv a související archivace Vašich požadavků, které nám posíláte, nebo oznámit Vám ohrožení Vašeho soukromí – do doby vypršení promlčecích lhůt.

V – Přenos údajů do třetích zemí

Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí (mimo území EHS).

VI – Vaše práva:

Oznamujeme Vám, že Vám přísluší následující práva:

 1. právo na přístup ke svým údajům a právo získat kopii údajů,
 2. právo na opravu údajů (uvedení údajů na pravou míru),
 3. právo na výmaz údajů – jestliže se domníváte, že nejsme oprávněni údaje zpracovávat, můžete požadovat jejich výmaz,
 4. právo na omezení zpracování údajů – můžete požadovat, aby zpracování Vašich údajů se omezilo na uchovávání dohodnutých úkonů, jestliže Vaše údaje jsou chybné nebo jejich zpracování je nezákonné, avšak nechcete, abychom je vymazali, neboť je potřebujete k šetření, zjištění nebo ochraně nároků nebo po dobu posouzení důvodnosti námitky.
 5. právo vznést námitku – můžete vznést námitku proti zpracovávání Vašich údajů pro marketingové účely, jestliže takové zpracování probíhá na základě oprávněného zájmu správce, my v takovém případě zpracování ukončíme.

Můžete také vznést námitku proti zpracovávání Vašich údajů pro jiné účely, jestliže právním základem je oprávněný zájem správce. Žádost musí obsahovat zdůvodnění námitky a vymezení konkrétní skutečnosti, která je důvodem pro vznesení námitky. Námitka bude zamítnuta, jestliže prokážeme, že náš oprávněný zájem je nadřazen Vašim právům, nebo když Vaše údaje potřebujeme pro stanovení, uplatňování nebo obranu práv vůči Vám.

 1. Právo na přenos údajů – právo na přenos údajů se týká údajů, jejichž zpracovávání je automatizované a které jste nám poskytli na základě souhlasu nebo smlouvy. Tyto údaje můžete obdržet ve strukturovaném formátu, jako je např. xml, nebo je můžeme poslat přímo Vámi určenému správci údajů.
 2. Právo podat stížnost – jestliže se v době od 25. května 2018 budete domnívat, že zpracovávání Vašich údajů probíhá v rozporu se zákonem, můžete podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo jinému orgánu dohledu.
 3. Jestliže zpracovávání Vašich údajů probíhá na základě Vašeho souhlasu, můžete takový souhlas kdykoliv vzít zpět, pak, pokud nebude existovat jiný právní základ, který by nám zpracování umožňoval, zpracování těchto údajů ukončíme. Zpětvzetí Vašeho souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování údajů, které mu předcházelo.

Budete-li si přát uplatnit svá práva, obracejte se prosím na pověřence pro ochranu údajů/pošlete žádost na e-mailovou adresu iod@motofocus.pl.

VII – Informace o povinném/dobrovolném poskytnutí údajů

 1. K tomu, abychom Vám mohli posílat newsletter s informacemi o novinkách, akcích našich partnerů z automobilového odvětví a zajímavých událostech a aktualitách v odvětví, je nutné, abyste nám poskytli údaje pro jeho zasílání. Bez těchto údajů Vám newsletter nebudeme moci posílat. Kdykoliv můžete proti takovému zpracování vznést námitku a my jsme povinni se jí řídit. Kdykoliv také můžete ukončit odběr newsletteru, a to použitím deaktivačního odkazu, který je uveden v každém e-mailu.
 2. Poskytnutí údajů, které jsou nezbytné k tomu, abychom mohli na Vašich zařízeních zobrazovat reklamy, je dobrovolné a je podmínkou realizace tohoto účelu. Souhlas s jejich zpracováním můžete kdykoliv vzít zpět, a to pomocí nástroje Gemius Privacy Tool: privacypolicy.gemius.com, nebo v nastaveních prohlížeče.
 3. Za účelem uplatnění Vašich práv vyplývajících z GDPR je nutné poskytnout údaje, které nám umožní splnit naše povinnosti vůči Vám v souladu s GDPR. Nebudeme-li mít tyto údaje k dispozici, nebudeme schopni provést Vaši identifikaci a posoudit oprávněnost Vašeho požadavku.
 4. V ostatních případech je poskytování údajů dobrovolné.

VIII – Automatizované zpracování osobních údajů

Vaše údaje zpracováváme automatizovaně pomocí profilování, ale nebude to mít za následek právní účinky ani jinak neovlivní vaši situaci.

§3
Cookies

 1. Při vstupu na naše stránky poskytujete pomocí tlačítka „Souhlasím“ souhlas s tím, aby internetové stránky umísťovaly na Vašem zařízení (např. počítači, telefonu) cookies.
 2. Cookies používáme za účelem zajištění maximální úrovně komfortu našeho portálu.
  Jedná se o malé textové soubory, které posílá internetový server a jsou uchovávány pomocí prohlížeče. Při opětovném připojení prohlížeče ke stránkám portál pozná typ zařízení, ze kterého se uživatel připojuje. Parametry umožňují, aby informace, které jsou v cookies obsaženy, přečetl pouze server, který je vytvořil. Cookies usnadňují používání stránek, které jste navštívili dříve.
 3. Shromážděné údaje slouží ke sledování a ověřování způsobu, jak uživatelé používají náš portál, což nám umožní zlepšovat jeho fungování a zajistit efektivnější a bezproblémovou navigaci.
 4. Ke sledování údajů o uživatelích používáme nástroj Google Analytics, který registruje chování uživatelů na stránkách. V Google Analytics jsme implementovali anonymizaci IP adres, a proto shromažďujeme pouze agregované, anonymní údaje, tedy takové, které neumožňují identifikaci konkrétních uživatelů.
 5. Informace, které cookies shromažďují, umožňují také určit cílové skupiny příjemců reklamy, měřit efektivitu reklamy a pomáhají určit nejvhodnější příjemce reklamy pro danou reklamní kampaň. Díky těmto mechanismům se každému uživateli internetu zobrazují reklamy, které odpovídají jeho zájmům, a nemusí se tak dívat na nezajímavé reklamy. Více informací o tomto nástroji, který používáme pro zobrazování reklam, najdete na adrese: http://www.privacypolicy.gemius.com/.
 6. Pro remarketing používáme nástroj Facebook pixel (tj. budete-li si na našich stránkách prohlížet určité informace – je možné, že na Facebooku se Vám budou zobrazovat reklamy podle Vašich zájmů). Podrobné informace o tom, jak funguje nástroj Facebook pixel a jaké údaje shromažďuje, jsou uvedeny na adrese: https://www.facebook.com/business/gdpr.
 7. Souhrnně vzato používáme na našem portálu následující cookies:
  a) „nutné” cookies, které umožňují používat služby, které jsou na portálu dostupné, např. ověřovací cookies, které se používají na portálu u služeb, kde se vyžaduje ověření;
  b) cookies pro zajištění bezpečnosti, např. pro odhalování zneužití při ověřování na portálu;
  c) „výkonové” cookies, které umožňují shromažďovat údaje o způsobu používání internetového portálu (pro statistické účely používáme nástroj Google Analytics);
  d) „funkční” cookies, které umožňují „zapamatovat si” uživatelské nastavení a individualizovat uživatelské rozhraní, např. zvolený jazyk nebo region, ze kterého uživatel pochází, velikost písma, vzhled internetových stránek atp.;
  e) „reklamní” cookies, které umožňují, aby uživatelé obdrželi reklamní obsah dle svých zájmů (používáme Adserver firmy Gemius).
 8. Uživatel může kdykoliv vypnout nebo zapnout ukládání cookies v nastaveních internetového prohlížeče. Návod na správu cookies je uveden na stránkách: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies.
 9. Další osobní údaje, jako je e-mailová adresa, shromažďujeme pouze, když uživatel při vyplňování formuláře poskytne výslovný souhlas (např. registrace k odběru newsletteru nebo účast v soutěži na našich stránkách). Tyto údaje uchováváme a používáme pouze pro účely nezbytné pro realizaci příslušné funkce, v případě soutěží údaje mažeme neprodleně po ukončení soutěže.