Jakost motorových paliv opět s minimem závad

27 dubna 2016, 10:13

V průběhu března odebrala Česká obchodní inspekce u čerpacích stanic na celém území republiky celkem 194 vzorků pohonných hmot, z nichž nevyhověly jakostním parametrům stanoveným příslušnou technickou normou pouze 3 vzorky motorové nafty.

Ve dvou případech se jednalo o tzv. nedbalostní odchylky, jejichž důsledkem byl nižší bod vzplanutí, a ve třetím případě bylo zjištěno závažné porušení technologické kázně s podezřením na neoprávněnou manipulaci s palivem. Zákaz dalšího prodeje a distribuce byl v březnu vydán na 10 159 litrů motorové nafty v hodnotě 256 017 Kč. Všechny vzorky ostatních motorových paliv sledovaným jakostním parametrům vyhověly.

Česká obchodní inspekce průběžně sleduje a monitoruje jakost pohonných hmot na celém území České republiky podle ustanovení zákona č. 311/ 2006 Sb., o pohonných hmotách a vyhlášky č. 133/2010 Sb., o jakosti a evidenci pohonných hmot. Vzorky automobilových benzinů, motorové nafty, směsného paliva, biopaliva (FAME), LPG, CNG a Etanolu E85 jsou odebírány u čerpacích stanic a jejich jakost kontrolována v laboratořích. 

Výsledky kontroly
Z celkového počtu 194 vzorků pohonných hmot odebraných a kontrolovaných v měsíci březnu 2016 nevyhověly stanoveným jakostním požadavkům 3 vzorky, což představuje 1,5%.

Motorové nafty
V  březnu bylo odebráno a kontrolováno celkem 88 vzorků motorové nafty. Z těchto odebraných vzorků nesplnily 3 vzorky jakostní požadavky příslušné technické normy. Dva kontrolované vzorky nevyhověly v jakostním parametru bod vzplanutí, jehož minimální hodnota je při zahrnutí nejistoty měření 53,0°C. U prvního vzorku byla naměřena hodnota tohoto jakostního parametru 46,5°C a u druhého 46,0°C. Třetí vzorek nevyhověl v jakostním parametru destilační zkouška – 95 % V/V (objemových), neboť předestiloval při teplotě 388,6°C (maximální hodnota, včetně zahrnutí nejistoty měření, je 365,0°C). Ostatní kontrolované a analyzované vzorky motorové nafty splnily jakostní parametry stanovené technickou normou ČSN EN 590(2014) Motorová paliva – Motorové nafty – Technické požadavky a metody zkoušení.

Biopaliva v pohonných hmotách
Ve sledovaném období byl obsah metylesterů mastných kyselin kontrolován u 88 vzorků motorové nafty a obsah etanolu v automobilových benzinech u 72 vzorků. Laboratorními rozbory nebylo překročení přípustné horní hranice obsahu biosložek u odebraných vzorků sledovaných pohonných hmot zjištěno.

Přijatá opatření
Česká obchodní inspekce uložila v měsíci březnu kontrolovanému subjektu v jednom případě zákaz prodeje pohonné hmoty, která neodpovídala požadavkům zvláštních právních předpisů. Toto opatření bylo vydáno na 10.159,41 litrů motorové nafty v hodnotě 256.017,13 Kč.

Závěr
I přes odchylky od jakostních norem prokázané v průběhu března 2016 laboratorními rozbory u tří vzorků motorové nafty, lze hodnotit jakost pohonných hmot na českém trhu jako velmi dobrou a stabilní.  Oproti únoru došlo k celkovému zhoršení jakosti motorových paliv o 0,5%. Stabilitu jakosti pohonných hmot však prověří, resp. potvrdí až výsledky kontrol České obchodní inspekce v hlavní motoristické sezóně.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!