Závazek, který si společnost Scania stanovila v oblasti elektrických vozidel

20 ledna 2021, 13:53

Cílem společnosti Scania je zaujmout vedoucí postavení mezi výrobci, kteří se podílejí na postupném přechodu k trvale udržitelným přepravním systémům. Akumulátorová elektrická vozidla se stanou jejím hlavním nástrojem, který bude tento přechod podněcovat a který tak umožní, aby se k zákazníkům dostala hospodárnější přepravní řešení s nulovými uhlíkovými emisemi.

Scania vozy

Rychlý vývoj elektrických řešení pro těžká nákladní vozidla zahrnuje i neustálé zdokonalování akumulátorové technologie, pokud jde o kapacitu akumulátorů vztaženou k jejich hmotnosti. Rychle se zlepšují také další parametry a vlastnosti, jimiž jsou zejména doba nabíjení, počet nabíjecích cyklů a celková hospodárnost. To znamená, že se bude nadále zvyšovat rentabilita těchto řešení, a to především při jejich opakovaném a předvídatelném využívání. Ve většině oblastí přepravy tedy postupně předčí stávající řešení, která jsou založena na použití fosilních paliv a biopaliv, což je průmyslové odvětví, ve kterém společnosti Scania dosud náleží vedoucí postavení.

„Vidíme, že akumulátorová elektrická řešení jsou první technologií bez škodlivých emisí ve výfukových plynech, která dokáže získat významný tržní podíl. Z hlediska zákazníka vyžaduje akumulátorové elektrické vozidlo menší rozsah servisního zajištění než konvenční vozidlo, což znamená vyšší provozní vytížení a příznivější náklady připadající na kilometr jízdy nebo hodinu provozu. Poučili jsme se z autobusového segmentu, kde přeměna začala dříve a kde se neustále zvyšuje poptávka po akumulátorových elektrických alternativách.

Načasování vstupu do tohoto segmentu sice nebylo ze strany společnosti Scania optimální, poskytlo jí však užitečné skutečnosti, na základě kterých nyní rychle zlepšuje své postavení prostřednictvím nové řady autobusů. Získali jsme přitom také dobré základní znalosti, která využíváme při rozvoji oblasti elektrifikovaných nákladních vozidel,“ říká Alexander Vlaskamp, který je ve společnosti Scania ředitelem prodeje a marketingu.

Společnost již uvedla na trh plně elektrické nákladní vozidlo a rovněž plug-in hybridní nákladní vozidlo. Dále má společnost Scania v plánu představit během pouhých několika roků elektrická vozidla, která budou určena pro přepravu nákladů na dlouhé vzdálenosti. Tato vozidla budou schopna převážet celkovou hmotnost 40 tun po dobu 4,5 hodiny a jejich akumulátory bude možno rychle dobíjet během 45minutové povinné přestávky řidiče.

Společnost Scania očekává, že do roku 2025 bude podíl elektrifikovaných vozidel na celkových prodejních objemech jejích vozidel v Evropě dosahovat 10 procent, přičemž do roku 2030 se tento podíl zvýšit na 50 procent.

Scania

Elektrická energie z akumulátorů v porovnání s využitím vodíku

Společnost Scania investovala rovněž do vývoje vodíkových technologií a v současnosti je jediným výrobcem, jehož těžká nákladní vozidla s vodíkovým pohonem jsou v počátečním zkušebním provozu u zákazníků. Technici z tohoto provozu získali cenné poznatky, na základě kterých budou pokračovat ve svém úsilí.

Přechod k využívání vodíku pro tyto účely však bude omezený, jelikož k pohánění vodíkového nákladního vozidla je zapotřebí třikrát více elektrické energie získávané z obnovitelných zdrojů ve srovnání s akumulátorovým elektrickým vozidlem. Značné množství energie se totiž ztrácí ve fázích výroby, distribuce a zpětného převádění na elektrickou energii.

V úvahu je třeba brát také rozsah oprav a údržby. U vodíkového vozidla budou náklady v tomto ohledu vyšší než u akumulátorového elektrického vozidla, jelikož jeho systémy jsou složitější. Jako příklad lze uvést rozsáhlý vzduchový a chladicí systém. Vodík je navíc těkavý plyn, který vyžaduje náročnější údržbu zajišťující bezpečnost souvisejících systémů.

Vodík však je slibný nosič energie, který umožňuje výhodnou dlouhodobou akumulaci energie a který bude sehrávat důležitou roli při snižování uhlíkových emisí, bude-li vyráběn způsobem šetrným k životnímu prostředí. Společnost Scania rovněž očekává, že vodík bude v řadě průmyslových odvětví sehrávat významnější roli také jako náhrada fosilních zdrojů energie v souvislosti s dodávkami oceli pro výrobu nákladních vozidel.

Stacionární palivové články jsou důležitou součástí elektrického nabíjecího systému. Toto řešení je obzvláště nadějné v oblastech bohatých na obnovitelné zdroje energie a ve venkovských oblastech vzdálených od hlavní elektrické rozvodné sítě.

Zaměření na zvyšování podílu elektrických výrobků

Vědecky podložené klimatické cíle, které si společnost Scania stanovila, budou znamenat, že do roku 2025 sníží společnost emise CO2 pocházející z její vlastní činnosti o 50 procent. Současně během stejného období sníží o 20 procent emise vznikající provozem vozidel u zákazníků. Aby tyto své dalekosáhlé cíle splnila, zaměřuje se společnost Scania na emise vznikající během celého cyklu od zdroje paliva až po jeho spalování ve vozidle, což představuje přísnější přístup, než jaký vyžadují mnohé stávající i připravované legislativní předpisy, které se soustřeďují pouze na emise vznikající vlastním provozem vozidla.

Společnost se zavazuje, že bude každý rok uvádět na trh nejméně jeden nový výrobek využívající elektrické technologie a spadající do segmentu autobusů a nákladních automobilů. Současně zůstávají prioritou společenské investice zaměřené na budování spolehlivé infrastruktury, která je pro akumulátorová elektrická vozidla potřebná.

„Oblast, na kterou se společnost Scania zaměřuje, je obchodní činnost jejích zákazníků. Poskytovatelé služeb v odvětví přepravy musí být schopni plnit zakázky udržitelným způsobem za přiměřené ceny,“ uzavírá Alexander Vlaskamp.

Author: AnM
Journalist at TruckFocus.cz

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!