Bosch snižuje spotřebu paliva v užitkových vozidlech až o 15 procent

27 září 2012, 0:00

Sektor užitkových vozů je pod velkým tlakem – po ekonomické a především po technické stránce. Poptávka po dopravě v důsledku mezinárodní dělby práce neustále roste, ale její negativní dopady na naše životní prostředí a klima je nutné snižovat.

Avšak v této době předluženosti států je rozšiřování železničních tratí a vodních kanálů ve velkém měřítku nepravděpodobné. Uspokojení požadavků na ochranu životního prostředí je tedy především úkolem pro silniční nákladní dopravu, která se musí vyrovnávat se stále větší zátěží. To si vyžaduje aplikaci technických řešení.

– Řešení, která jdou ještě dál ve zvyšování hospodárnosti a bezpečnosti užitkových vozidel – vozidel, která již prošla optimalizací z hlediska spotřeby paliva.
– Řešení, pro jejichž nabídku má Bosch nejlepší předpoklady díky svému širokému systémovému know-how.

Celkově chceme snížit spotřebu paliva užitkových vozidel o dalších 15 procent do roku 2020 přijetím celé řady opatření. Ovšem naše široké know-how, sahající od poháněcího ústrojí přes asistenční a navigační systémy až po spouštěče, alternátory a mobilní hydraulické systémy, není samo o sobě postačující. Víc než kdy jindy sázíme na vzájemné propojování našich znalostí, například používáním topografických dat pro optimalizaci strategií řazení převodovek nebo provozních strategií hybridních pohonů.

Kombinujeme know-how z rozmanitých odvětví, abychom připravili užitková vozidla na budoucí výzvy nákladní dopravy. To je něco, co příznivě ovlivňuje i naše podnikání. Jednu čtvrtinu prodeje naší automobilové techniky již tvoří výbava pro užitkové vozy – a v případě našich systémů pro vznětové motory činí tento podíl jednu polovinu. Velmi kvalitní nákladní vozidlo může být vybaveno systémy Bosch v hodnotě přesahující 1500 eur. Co se však týče dodávek pro sektor užitkových vozidel, není pro nás tolik rozhodující objem jako inovační síla. Jedná se přitom o propojené nádoby.

Podnikatelské klima se ochlazuje. Ale inovace mají prioritu

Podívejme se nyní na současný stav v automobilovém sektoru, který je zřetelně ovlivněn ochlazením podnikatelského klimatu. V letošním roce dosáhne naše divize automobilové techniky růstu prodeje ve výši téměř 4 procent. V současnosti je počet našich zaměstnanců stabilní, v globálním měřítku i v Německu. Na konci roku budeme v divizi automobilové techniky zaměstnávat téměř 176.000 lidí. Jako vždy zaměřujeme naše úsilí na dodávání inovací. Naše investice do vývoje budou i letos v rámci našeho odvětví nadprůměrné a počet lidí pracujících ve výzkumu a vývoji na poli automobilové techniky vzroste v průběhu roku o 1000 na dobrých 31.000. Stále tedy směřujeme k dosažení našich dlouhodobých cílů. Nicméně si uvědomujeme rizika našeho podnikání v nejistotě způsobované finanční a dluhovou krizí. Rozhodli jsme se na to reagovat snižováním našich nákladů.

Tato ekonomická nejistota má v neposlední řadě negativní vliv na trh užitkových vozidel. Jednotlivé trhy se letos vyvíjejí rozdílně v závislosti na regionu. Poklesy v Jižní Americe, Evropě a Číně jsou vyrovnávány pokračujícím růstem doposud nízké poptávky v Severní Americe. Nicméně z globálního hlediska očekáváme letos mírný pokles výroby užitkových vozidel. Na druhé straně zůstane úroveň našeho prodeje v sektoru užitkových vozidel stabilní – přestože je naše podnikání ovlivňováno mimořádnými událostmi. Například v Číně bylo o rok odloženo zavedení přísných národních emisních limitů odpovídajících normě Euro 4. Tento krok měl řetězový efekt v podobě pozdějšího uvedení na trh řady našich vývojových projektů. Cesta inovací není v současnosti rovná. Ale z dlouhodobého hlediska to je pouze nová technika, do níž můžeme vkládat naděje na zajištění budoucnosti našeho odvětví – především na pozadí rostoucích ekologických požadavků, o nichž jsem se již zmínil.

Nové koncepty pro snižování spotřeby paliva: jak mohou logistické společnosti ušetřit až 10.000 eur u každého vozidla za rok
Jakým směrem očekáváme, že se bude naše odvětví vyvíjet, a co děláme pro náš úspěch? Hlavní pozornost je zaměřena na další snižování spotřeby paliva a emisí oxidu uhličitého. Výzva, kterou tento úkol představuje pro výrobce a dodavatele, by neměla být podceňována, a to zejména proto, že užitkové vozy jsou již dlouho konstruovány s ohledem na maximální hospodárnost. Z hlediska spotřeby na kWh jsou nákladní vozidla již hospodárnější než osobní automobily, a to až o 15 procent. Výrazného pokroku bylo dosaženo především v konstrukci motorů pro nákladní vozidla, kde nalézají uplatnění vysokotlaké vstřikovací systémy a stále častěji i dvojité přeplňování. Nemá velký smysl používat systémy start-stop v dálkové dopravě. Protože však tyto systémy snižují spotřebu paliva až o 8 procent v městské dopravě, vyplatí se u vozidel pro rozvážkovou dopravu. V uplynulém roce dodal Bosch 30.000 systémů start-stop pro lehké užitkové vozy a příští rok toto číslo vzroste až na 400.000. Ale další významné zvýšení hospodárnosti nákladních vozidel si vyžádá jiná řešení, například hybridní poháněcí soustavy. Máme ambiciózní cíl: snížit spotřebu paliva v následujících letech realizací řady opatření o dalších 15 procent . Při současných cenách paliv a při 130.000 ujetých kilometrech za rok by to znamenalo snížení provozních nákladů o téměř 10 000 eur u každého vozidla za rok. To je dobrá zpráva pro logistické společnosti i pro naše klima.


Jaká technická řešení Bosch použije, aby tohoto cíle dosáhl? Klíčové body jsou následující:

Za prvé budeme ještě lépe využívat potenciál pro úspory, který spočívá v našich osvědčených technologiích. Například naše dceřiná společnost Bosch Mahle Turbosystems letos zahájí sériovou výrobu mimořádně účinných turbodmychadel pro užitková vozidla. Naše konstrukční týmy pracují na dalším zvyšování vstřikovacích tlaků v systému common rail. Naším cílem je dosáhnout 3.000 barů. Kombinace našeho vysokotlakého vstřikování a systému Denoxtronic pro vstřikování močoviny již snižuje spotřebu paliva o 5 procent. Pro úsporu paliva je tedy dobře, že oba tyto systémy zvyšují svůj podíl na trhu. V roce 2011 jsme pro užitkové vozy dodali přibližně 2,3 milionu systémů common rail a v roce 2013 to bude podle našeho očekávání 2,5 milionu. Ve stejném časovém období očekáváme nárůst prodeje souvisejícího systému Denoxtronic z dobrých 500.000 na více než 800.000 jednotek. Je však také zřejmé, že náš ambiciózní cíl pro úspory paliva nás donutí vydat se novými cestami.

Asi 60 našich inženýrů pracuje na hybridním pohonu pro užitková vozidla s celkovou hmotností více než 12 tun. Podle očekávání tím snížíme spotřebu paliva až o 6 procent, dokonce i v dálkové dopravě. Spoléháme přitom na koncepci paralelně uspořádané hybridní soustavy. Naše konstrukce je vybavena elektromotorem s maximálním výkonem 120 kW, který je integrován do hnacího řetězce. Největší výzvou je nákladově efektivní konstrukce komponentů – například akumulátorů, které z důvodu co největší kompaktnosti a co nejnižší hmotnosti vyžadují precizní řízení míry elektrického pohonu vozidla. Naším cílem pro druhou polovinu tohoto desetiletí je vyvinout hybridní pohon, který se vyplatí logistickým společnostem již po třech letech provozu. Taková ochrana klimatu má smysl i po ekonomické stránce.

Náš systém Eco.logic motion pro ekonomickou jízdu byl právě zaveden do sériově vyráběného modelu. V novém vozidle Mercedes-Benz Actros je díky němu poprvé možné využívat informace o klesáních a stoupáních pro výpočet efektivní jízdní strategie pro řízení motoru a převodovky. Zrychlováním ve správný okamžik před stoupáním a vyvarováním se zbytečného řazení lze spotřebu paliva snížit v průměru o 3 procenta. V budoucnosti budeme vyrábět hybridní pohony, které budou těžit z přímého přístupu k našim navigačním datům. V tomto případě je řízení spotřeby energie podporováno funkcí pro předvídání profilu trasy. Co to znamená? To znamená, že akumulátor lze vybít při jízdě do kopce, protože rekuperace kinetické energie během následující jízdy z kopce akumulátor zase dobije. Pracujeme na tom, aby hybridní pohony byly chytřejší a zároveň efektivnější.

Vyšší hospodárnost díky většímu propojení – na této logice stojí naše úsilí o optimalizaci našich 28V generátorů. Novinkou je digitální rozhraní pro komunikaci s řídicí jednotkou motoru. To znamená, že aktuální jízdní situace může mít vliv na řízení činnosti generátoru – zlepší se tím výkon dobíjení při brzdění a setrvačné jízdě, zatímco při akceleraci se generátor deaktivuje. Výsledkem je úspora paliva ve výši 1 procenta. I to je pro logistické společnosti cenným přínosem, protože to znamená snížení provozních nákladů přibližně o 600 eur u každého vozidla za rok.

Pohony na zemní plyn nabízejí ještě nižší náklady a ještě účinnější ochranu klimatu. Zemní plyn je levnější než nafta a motory na zemní plyn emitují o 15 až 20 procent méně oxidu uhličitého než srovnatelný vznětový motor. Bosch nabízí pro toto alternativní palivo dvě různé technologie. První jsou monovalentní systémy, které používají pouze zemní plyn – a v následujícím roce plánujeme zahájení sériové výroby šesti vozidel s tímto pohonem v Indii, Číně a Evropě. Pak existují bivalentní systémy se vstřikováním plynu i nafty – a na těch pracujeme v řadě zákaznických projektů v Brazílii. Jsme také přesvědčeni o slibné budoucnosti pro tento druh systému ve Spojených státech amerických, kde je plánována výstavba koridorů s plnicími stanicemi CNG, které umožní nákladním vozidlům s pohonem na zemní plyn jízdu z jednoho pobřeží na druhé. A očekáváme, že tato vozidla budou vybavena naší technikou.

Lepší ochrana místního životního prostředí: dobrá zpráva pro Bosch

Ať se díváme na kterékoli řešení, ochrana životního prostředí a klimatu je pro provozovatele vozových parků smysluplná. Dokonce i emisní legislativa je doprovázena ekonomickými pobídkami. Německo poskytuje daňové úlevy za časné pořízení nákladních vozidel splňujících emisní normu Euro 6. Při ujetí 130 000 kilometrů po dálnicích za rok bude mít takové nákladní vozidlo o dobrých 6500 eur nižší platby za mýtné než nákladní vozidlo plnící normu Euro 3. Bosch podporuje výrobce nákladních vozidel v přechodu na Euro 6 – technickými řešeními, u nichž katalyzátor pro snižování množství oxidů dusíku pracuje s nebo bez recirkulace výfukových plynů. Po celém světě se emisní legislativa neustále zpřísňuje i pro terénní vozidla – a nyní je již tak přísná, že je elektronicky řízené vstřikování společně s emisními systémy nezbytné. To všechno má příznivý vliv na vývoj našeho podnikání. Dosud byla jen jedna pětina všech vstřikovacích systémů, které dodáváme pro stavební nebo zemědělské stroje, konstrukce common rail. Do roku 2015 to bude jedna polovina. Naše dceřiná společnost Bosch Emission Systems nabízí komplexní řešení systémů pro čištění výfukových plynů terénních vozidel. Jejich výroba byla zahájena v roce 2010 v Neunkirchenu v německém Sársku a letos rozšířena i do Kentwoodu v americkém státě Michigan. Bosch Emission Systems zahájí sériovou výrobu svého prvního systému pro silniční vozidla začátkem roku 2013. Rosteme na základě nabídky technických řešení ekologických problémů.

Prevence nehod se stává povinností: více vozidel bude potřebovat ESP

Náskok před legislativními požadavky máme nejen v oblasti ochrany životního prostředí, ale i v oblasti prevence dopravních nehod. Jedním příkladem je ESP, elektronicky řízený stabilizační systém, který Bosch uvedl jako první na trh v roce 1995. Koncem roku se ESP stane povinnou výbavou nových evropských vozidel v prakticky všech třídách. Zatímco na Evropském trhu je již stabilizačním systémem vybaveno dobrých 70 procent nových vozů, podíl lehkých užitkových vozů vybavených tímto systémem je pouze 60 procent. V této oblasti je tedy ještě velký prostor pro zlepšování. Naše nová generace ESP nám umožní uspokojit tuto potřebu, tedy i v lehkých užitkových vozech s velkými brzdovými soustavami a vysokými brzdnými tlaky.

Od konce roku 2014 budou povinnou výbavou nových vozidel na evropském trhu také asistenční systémy, jako například automatické brzdění v nouzové situaci. Nabízíme radarový senzor, který je koncipován pro rychlosti až 150 km/h a je vhodný pro aplikace se středním dosahem, tedy zejména pro nákladní a lehká užitková vozidla. Pro užitková vozidla jsme zkonstruovali 24V verzi ve spolupráci s naší dceřinou společností Knorr-Bremse. Tento nový radarový senzor umožňuje řadu funkcí, od brzdění v nouzové situaci až po adaptivní tempomat ACC. Obě uvedené funkce usnadní řidičům nákladních vozidel práci v silniční nákladní dopravě, jejíž intenzita se neustále zvětšuje.


Naše všestrannost: novinky v oblasti mobilních hydraulických a telematických systémů

Přestože se technika společnosti Bosch pro užitková vozidla snaží především zvýšit aktivní bezpečnost a zlepšit ochranu životního prostředí, vyznačuje se mnohem širším záběrem – a zahrnuje rovněž řešení z oblasti komfortu, telematiky a servisních služeb. I v tomto případě bych Vám rád uvedl několik příkladů:

Naše dceřiná společnost Bosch Rexroth uvádí na trh hydraulickou podporu trakce HTA. Typickou aplikací pro tento systém je užitkové vozidlo, které sjede z dálnice do náročného terénu, například na staveništi. V případě potřeby aktivuje HTA dva hydraulicky poháněné motory v nábojích kol, které jsou energeticky účinnou alternativou mechanického pohonu všech kol. HTA váží o téměř půl tuny méně než systém pohonu čtyř kol, a o tento rozdíl může být zvýšena užitečná hmotnost. Speciální funkcí je režim plazivé jízdy, v němž je nákladní vozidlo poháněno výhradně hydraulickým systémem. Manévrování s nákladním vozidlem je pak velmi snadné, podobně jako u vysokozdvižného vozíku.

Náš společný podnik ZF Lenksysteme vyrobil celosvětově první řízení s elektrickým posilovačem pro lehké užitkové vozy. Tato technika se dosud montovala pouze do osobních vozů. Je základem pro celou řadu asistenčních funkcí. Elektrický posilovač řízení nabízí užitkovým vozům také několik předností – včetně nižší spotřeby paliva, vyšší úrovně bezpečnosti a komfortu.

Vyvinuli jsme nové telematické řešení pro řízení velkých vozových parků s názvem Connectivity&Control Unit. Toto zařízení propojuje palubní elektroniku vozidla s centrálou pro zpracování dat. Automaticky přenáší provozní data vozidla a chybová hlášení, aby bylo možné provádět precizně cílené servisní práce a opravy. Tato diagnostická služba zvyšuje nákladovou efektivitu řízení vozového parku.

A nakonec, pokud dojde k nejhoršímu, zajistíme, aby byl prostoj vozidla co nejkratší. Po celém světě je téměř 4.000 specializovaných servisů Bosch pro vznětové systémy, které nabízejí servis a opravy pro nákladní vozidla, lehké užitkové vozy a autobusy. Bosch zaručuje, aby nebyla na trh uvedena žádná nová technologie, pro kterou by nebyl připraven spolehlivý specializovaný servis.

Blízkost k zákazníkům po celém světě: Bosch jako dodavatel pro užitková vozidla

Bosch usiluje o úzké vztahy se zákazníky po celém světě, jak svým technickým know-how, tak i svými servisními službami. Skutečnost, že máme přibližně 50 vývojových středisek a dobrých 120 výrobních závodů po celém světě, dokumentuje mezinárodní rozsah našich aktivit v oblasti automobilové techniky. A stejně jako propojujeme naše technologie, tak i posilujeme naši mezinárodní spolupráci. Vezmeme-li jako příklad generátory pro užitkové vozy, naši inženýři po celém světě zkonstruovali novou řadu Classic Line pro nízkonákladový segment trhu se zvláštní pozorností pro plnění požadavků na náklady a provozní výkony rozvíjejících se trhů. Sériová výroba byla zahájena letos v Číně a bude rychle rozšiřována do Maďarska, Indie, Brazílie a Mexika. Tímto způsobem Bosch, jako dodavatel pro užitková vozidla, uvádí globalizaci v praxi. Sice tím neunikneme výkyvům ekonomiky, ale přizpůsobováním nákladově efektivních řešení místním potřebám a současným vývojem technicky vyspělých řešení pro rostoucí požadavky na hospodárnost vytváříme dobré předpoklady pro to, abychom si s nimi úspěšně poradili. Pomáháme lidem realizovat úspory, čímž přispíváme k šetrnějšímu využívání zdrojů zcela v souladu s naším strategickou filozofií poskytovat produkty, které jsou „Stvořeny pro život“. Hospodárnost je navíc po celém světě něco, z čeho může mít odvětví užitkových vozidel v obtížných dobách jen prospěch.

Tisková zpráva Bosch

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!