Politika ochrany osobních údajů

§ 1
Úvod

 1. Tato Politika ochrany osobních údajů (dále jen „Politika“) vymezuje způsob užítí Newsletteru (uvedený v § 3 Politiky) a otázky související se zpracováním osobních údajů subjektem Małgorzata Franke provozující obchodní činnost pod názvem „MOTOFOCUS“ Małgorzata Franke (dále jen „MOTOFOCUS”) a používání cookies na internetových stránkách / (dále jen „Stránky”).
 2. Veškerá slova a pojmy použité v Politice, která začínají velkým písmem, budou mít význam, který je jim v Politice stanoven.
 3. Provozovatel portálu TrukFocus.cz je společnost MotoFocus EU s.r.o. Bohumín. Správcem osobních údajů je Małgorzata Franke provozující obchodní činnost pod názvem „MOTOFOCUS“ Małgorzata Franke na adrese ul. Za Dębami 3, 05-075 Warszawa. Zapsána: Ústřední evidence a informace o hospodářské činnosti, DIČ: 5251049153, IČO: 011752326, e-mailová adresa: info@motofocus.pl.
 4. MOTOFOCUS oznamuje, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rámci skupiny s názvem „/”.
 5. 5. Zpracovatel údajů nezřídil funkci Administrátora bezpečnosti informací, vzhledem k tomu plní povinnosti vyplývající ze zákona ze dne 29. srpna 1997, o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) sám.

§ 2
Obecná ustanovení

 1. Politika byla zpracována v českém jazyce, v souladu s polským právním řádem na základě evropského nařízení.
 2. Pro používání Stránek a Newsletteru jste povinni uvést pravdivé údaje.
 3. MOTOFOCUS Vám poskytuje službu Newsletter zdarma.
 4. MOTOFOCUS garantuje fungování Stránek a Newsletter v následujících prohlížečích: Internet Explorer 5.0 nebo vyšší verze, Netscape 7.0 nebo jeho vyšší verze, Mozilla 1.3 nebo vyšší verze, Google Chrome, Safari, Opera.
 5. Pro využívání Stránek a Newsletteru je nutné mít k dispozici:
  • zařízení s přístupem k Internetu, které umožňuje používání internetového obsahu,
  • aktivní e-mailovou adresu,
  • internetový prohlížeč, který umožňuje zobrazování internetových stránek. Doporučujeme používat jeden z prohlížečů uvedených v odst. 4 tohoto paragrafu se zapnutou volbou „cookies“.
 6. Je zakázáno:
  • dodávat obsah nezákonného charakteru, včetně obsahu, který je v rozporu s pravidly společenského soužití,
  • používat Stránky a Newsletter způsobem znesnadňujícím jeho fungování nebo způsobem, který je pro MOTOFOCUS a ostatní uživatelé obtěžující.
 7. MOTOFOCUS oznamuje, že zejména za účelem zabránění přístupu k údajům třetím osobám používá kryptografickou ochranu elektronické komunikace a digitálního obsahu pomocí vhodných logických, organizačních a technických opatření, včetně šifrování SSL, používání přístupových hesel a antivirových programů a programů proti škodlivému softwaru.
 8. MOTOFOCUS oznamuje, že i přesto, že používá zabezpečení uvedena v odst. 7 výše, používání Internetu a služeb poskytovaných elektronickou cestou může být ohroženo proniknutím škodlivých programů do informačního systému a Vašeho zařízení nebo získání přístupu k údajům nacházejících se na tomto zařízení třetími osobami. Pro minimalizaci těchto ohrožení se doporučuje, abyste používali antivirové programy a prostředky pro ochranu identity na internetu.
 9. Akceptace Politiky je dobrovolná, je však podmínkou opravňující k používání Stránky a Newsletteru.

§ 3
Newsletter

 1. Smlouvu o Newsletteru, na základě které Vám bude MOTOFOCUS poskytovat službu Newsletter (dále jen: „Newsletter“), lze uzavřít 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu po celý rok.
 2. V rámci služby Newsletter (dále jen: „Newsletter“) MOTOFOCUS zasílá elektronickou tiskovinu, který obsahuje informace o nových událostech, obchodní a marketingové informace o vlastních produktech a službách a produktech a službách partnerů. Služba Newsletter je poskytována zdarma.
 3. Pro uzavření Smlouvy o Newsletteru je nutné:
  • vyplnit Formulář Newsletter (interaktivní formulář, který představuje bezplatnou elektronickou službu, pro uzavření Smlouvy o Newsletteru je potřeba jej vyplnit),
  • vyjádřit souhlas s Politikou,
  • na Formuláři o Newsletteru vyjádřit souhlas s tím, že MOTOFOCUS bude zpracovávat Vaše osobní údaje v rámci souboru s názvem „http://motofocus.cz/“ za účelem zasílání informací a materiálů MOTOFOCUSu,
  • vyjádřit souhlas se zasíláním obchodních informací partnerů MOTOFOCUSu v rámci služby Newsletter,
  • vyjádřit souhlas s tím, že MOTOFOCUS bude využívat koncová telekomunikačních zařízení, která používáte (např. telefon, tablet, počítač) pro přímý marketing a prezentace obchodních informací partnerů MOTOFOCUS v souladu s čl. 172 odst. 1 zákona o telekomunikacích (Sb. zák. z 2014, pol. 243 se změnami),
  • použít tlačítko „Zaregistrujte mě“.
 4. Souhlasy uvedené v odst. 3 jsou dobrovolné a mohou být kdykoliv z Vaší strany odvolány, což však znemožní, abyste Newsletter používali.
 5. Po použití tlačítka „Zaregistrujte mě“ obdržíte na e-mail uvedený ve Formuláři o Newsletteru – potvrzení s aktivačním odkazem.
 6. V okamžiku aktivace odkazu dle odst. 5 výše dojde mezi Vámi a MOTOFOCUSem k uzavření Smlouvy o Newsletteru na dobu neurčitou, která bude zahrnovat poskytování služby Newsletter pro Vás ze strany MOTOFOCUSu.
 7. Smlouvu o Newsletteru můžete vypovědět kdykoliv prostřednictvím použití odkazu, který se nachází na konci každé zprávy zasílané v rámci Newsletteru, nebo vyplněním formuláře na internetové stránce /.

§ 4
Reklamace

 1. Reklamace lze podávat v pracovní dny, v době od 8.30 do 16.30. Reklamace lze podávat s využitím kontaktních údajů uvedených v § 1 odst. 3 Politiky.
 2. MOTOFOCUS doporučuje, abyste v rámci podané reklamace uvedli následující informace:
  • Vaše kontaktní údaje,
  • vymezení příčiny reklamace,
  • co požadujete.
 3. Doporučení uvedená v odst. 2 výše slouží jen pro usnadnění posouzení reklamace ze strany MOTOFOCUSu. Pokud se těmito doporučeními nebudete řídit, nebude to mít žádné následky, zejména to nepovede k zamítnutí reklamace nebo zamítnutí posouzení reklamace.
 4. MOTOFOCUS posoudí Vaši reklamaci ve lhůtě 14-ti kalendářních dnů a zaujme k ní své stanovisko v odpovědi, která bude zaslána na e-mailovou adresu, ze které byla reklamace učiněna.

§ 5
Právní základ zpracování Vašich osobních údajů

 1. Právním základem pro zpracování Vašich údajů jsou:
  • nutnost realizace smluv, které jste s MOTOFOCUSem uzavřeli, a také realizace činnosti před uzavřením uvedených smluv na Vaši žádost (čl. 23 odst. 1 bod 3 ZOOÚ),
  • souhlasy, které jste poskytli (čl. 23 odst. 1 bod 1 ZOOÚ),
  • naplnění právně odůvodněných cílů, které realizuje MOTOFOCUS nebo odběratelé údajů (čl. 23 odst. 1 bod 5 ZOOÚ) a které v souladu s čl. 24 odst. 4 ZOOÚ zahrnuje zejména přímý marketing vlastního zboží a služeb MOTOFOCUS a uplatňování práv v rámci podnikání MOTOFOCUSu.
 2. Poskytnutí souhlasů dle odst. 1 bod b) výše a uvedení osobních údajů je dobrovolné, avšak bez Vašeho souhlasu se zpracováním, a pokud odmítnete uvést povinné údaje, nebudete moci uzavřít s MOTOFOCUSem smlouvu a používat Newsletter.
 3. Poskytnutý souhlas dle odst. 1 bod b) tohoto paragrafu můžete kdykoliv vzít zpět a uvedené osobní údaje můžete odstranit sami nebo prostřednictvím zaslání žádosti v této věci MOTOFOCUSu na e-mailovou adresu: info@truckfocus.cz.

§ 6
Účel a rozsah zpracování Vašich údajů

 1. Osobní údaje, které jste poskytli, budou zpracovávány za účelem a v rozsahu vyplývajícím ze souhlasů, které jste poskytli, obecně platných právních předpisů, vyplněných formulářů a činností, které s MOTOFOCUSem uskutečňujete.
 2. Za účelem zasílání Newsletteru, tj. nabídek, obchodních a marketingových informací a materiálů bude MOTOFOCUS zpracovávat Vámi uvedenou e-mailovou adresu.
 3. MOTOFOCUS bude zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem zasílání obchodních informací a nabídek na základě premis vymezených § 4 odst. 1 a) bod b) a c).

§ 7
Poskytování údajů

Vaše osobní údaje budou poskytnuty příslušným státním orgánům nebo třetím osobám, jestliže taková povinnost bude vyplývat z obecně platných zákonů.

§ 8
Oprávnění

 1. Jste oprávněni získat přístup ke svým osobním údajům a můžete je opravovat.
 2. Jste oprávnění od MOTOFOCUSu získat následující informace:
  • o účelu, rozsahu a způsobu zpracování Vašich osobních údajů v rámci dané skupiny,
  • od kdy jsou Vaše osobní údaje zpracovávány v dané skupině,
  • o zdroji, ze kterého Vaše údaje pocházejí,
  • o odběratelích nebo kategoriích odběratelů, kterým jsou poskytovány.
 3. MOTOFOCUS také na základě Vaší žádosti provede doplnění, aktualizaci nebo opravu Vašich osobních údajů, a také zastaví (dočasně nebo trvale) jejich zpracovávání nebo je odstraní, jestliže se Vaše údaje ukážou jako neúplné, neaktuální, nepravdivé nebo byly získány v rozporu se zákonem nebo jsou již nadbytečné pro realizaci účelu, pro který byly shromážděny.
 4. Pro využití oprávnění, která jsou uvedena v tomto paragrafu, je potřeba předložit MOTOFOCUSu příslušnou žádost na Kontaktní údaje: MOTOFOCUS Małgorzata Franke, ul. Za Dębami 3, 05-075 Warszawa, e-mailová adresa: info@motofocus.pl.

§ 9
Zásady ochrany osobních údajů

 1. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s polským právním řádem, zejména se ZOOÚ a zákonem ze dne 18. července 2002 (Sb. zák. z 2013, pol. 1422), o poskytování služeb elektronickou cestou.
 2. MOTOFOCUS použil organizační a technické prostředky, které zajišťují ochranu zpracování osobních údajů, vhodné ve vztahu ke hrozbám a kategoriím chráněných údajů, zejména chrání Vaše osobní údaje před jejich zpřístupněním neoprávněným osobám, převzetím neoprávněnou osobou, zpracováním v rozporu se zákonem a změnou, ztrátou, poškozením nebo zničením.
 3. MOTOFOCUS zavedl politiku bezpečnosti a pokyny pro administraci informačního systému dle požadavků nařízení ministra vnitra a administrace ve věci dokumentace zpracování osobních údajů a technických požadavcích kladených na informatická zařízení a systémy používaná pro zpracovávání osobních údajů ze dne 29. dubna 2004 (Sb. zák. č. 100, pol. 1024).
 4. Zpracování Vašich osobních údajů je umožněno pouze osobám, které disponují pověřením MOTOFOCUSu, jsou proškoleny v oblasti ochrany osobních údajů dle dokumentace vymezené v odst. 3 tohoto paragrafu a mají povinnost uchovávat Vaše osobní údaje v utajení.

§ 10
Cookies

 1. MOTOFOCUS prohlašuje, že používá „cookies“.
 2. Cookies jsou informace, které zasílá server Stránek a jsou ukládány ve Vašich zařízeních (např. na pevném disku počítače nebo telefonu). Další informace týkající se cookies si můžete přečíst na https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.
 3. Údaje získané pomocí cookies neumožňují identifikaci Vaši osoby, ale slouží k tomu, aby MOTOFOCUS zjistil, zda z daného počítače byly Stránky navštěvovány (což není totožné s údajem, kdo tyto stránky navštívil) a jaké měl tehdy uživatel preference (které informace na Stánkách Vás nejvíce zajímaly).
 4. MOTOFOCUS využívá interní cookies.
 5. MOTOFOCUS využívá interní cookies za účelem:
  • zajištění správného fungování Stránek,
  • pro statistické účely,
  • pro přizpůsobení Stránek Vašim preferencím.
  • MOTOFOCUS používá AdOcean – službu poskytovanou společností Gemius, která používá cookies nacházející se na Vašem zařízení pro poskytování reklamy.
 6. MOTOFOCUS je oprávněn umísťovat na Vaše zařízení trvalé i dočasné soubory.
 7. Dočasné soubory jsou zpravidla odstraněny v okamžiku zavření prohlížeče, zavření prohlížeče nevede však k odstranění trvalých souborů.
 8. MOTOFOCUS používá Google Analytics, který používá cookies nacházející se na Vašem zařízení pro zpracování statistik týkajících se objemu provozu na Stránkách a způsobu používání Stránek.
 9. MOTOFOCUS používá pro reklamu Stránek a služeb, které nabízí, Google AdWords, který používá cookies nacházející se na Vašem zařízení.
 10. Cookies, které Stránky nechaly na Vašem zařízení, můžete kdykoliv odstranit dle pokynů výrobce Vašeho internetového prohlížeče.
 11. Příslušným nastavením Vašeho prohlížeče můžete také zablokovat přístup cookies k Vašemu zařízení, avšak v takovém případě Stránky nemusí fungovat správně.
 12. MOTOFOCUS používá server, který za účelem analýzy fungování informačního systému ukládá při spojení se Stránkami automaticky v log souborech na serveru údaje týkající se zařízení, které používáte, tj. informace o typu zařízení a prohlížeči, který používáte, IP Vašeho počítače, datum a čas přístupu, textový popis události, klasifikace události.
 13. Přístup k souborům s logy mají výhradně osoby pověřené administrací informačního systému.
 14. Soubory obsahující logy mohou být používány pro zpracování statistik vyhodnocení provozu Stránek a výskytu chyb, které znemožňují Vaši identifikaci.

§ 11
Změny

 1. MOTOFOCUS si vyhrazuje právo kdykoliv změnit Politiku umístěním změněné Politiky na Stránkách s adresou /politika.
 2. Politika s novým zněním bude platná ode dne jejího umístění na adrese uvedené v odst. 1 tohoto paragrafu.